امروز:

اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی

اقامتگاه اشخاص حقیقی

معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت فرد مرکز مهم امور او نیز میباشد، معذلک چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه-ای که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا بیتوته میکند و بعضی از شبها را خانه پدرش سپری میسازد و نمیتوان اقامتگاه این شخص را بدینطریق خانه پدری وی دانست زیرا با این وضعیت مرکز مهم امور او کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی شناخته میشود علیهذا مستفاد از قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقامتگاه اشخاص به شرح زیر نظر گرفته است:

    اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
    اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
    اقامتگاه مأمورین و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند (کار میکنند).
    اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
    اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می¬کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
    با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه¬ها و یا شرکتها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می¬باشد.
    اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
    و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می¬کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می¬شود.

اهمیت تعیین اقامتگاه صحیح اشخاص حقیقی سهامداران شرکتهای سهامی

برای شرکتهای سهامی احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجراء ماده 99 قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده مجامع عمومی از حاضرین (سهامداران) صورتی ترتیب داده که آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به امضاء آنها برسد، تا ضمن احراز هویت حاضرین مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها صورت لزوم و با روئیت فهرست مزبور اطلاعات لازمه را از مشخصات هر سهامداری بدست آورند زیرا طبق ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می¬تواند از مندرجات آن سواد و مصدّق (رونوشت) تحصیل کند. دیگر این که شرکت مکلف است طبق ماده 110 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین 1368 به مرحله اجرا درآمده، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و... تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید... بدیهی است بر همین سیاق نشانی دقیق اقامتگاه شخص حقیقی صاحب سهم برای یک شرکت سهامی جهت مکاتبات اداری، ارسال نامه و گواهینامه حق خرید سهام به طریق سفارشی (زمانی که شرکت نسبت به صدور سهام جدید اقدام مینماید) و مطالبه تعهدات به عمل آمده توسط سهامدار و طرح دعوی از طریق محاکم صالحه صورت ایجاد اختلاف و حدوث جرم دارای اهمیت است.

حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی

همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظائفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می¬توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد می-بایستی طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسیس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام میشود.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

موارد اعلامی از سوی شرکتها به اداره ثبت شرکتها

موارد عملیاتی که از طرف شرکتها صورت میگیرد و میبایست به اداره ثبت شرکتها اعلام و ثبت و آگهی گردد عبارتند از:

    ثبت شرکت
    انحلال شرکت

    تصفیه شرکت
    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
    الحاق به موضوع شرکت
    تغییر موضوع شرکت
    تغییر نام شرکت
    تعیین وضعیت حق امضاء
    انتخاب هیئت مدیره و عندالزوم بازرسان شرکت
    ورود فرد جدید به شرکت
    خروج و استعفای برخی از شرکاء از شرکت
    تغییر محل اقامت شرکاء و موسسین شرکت
    تمدید مدت شرکت در صورتیکه شرکت برای مدت محدود ثبت شده باشد
    تغییر مرکز اصلی شرکت
    در صورت تاسیس شعبه شرکت
    ترازنامه سود وزیان شرکت
    تغییر در میزان سرمایه شرکت
    تغییر اساسنامه شرکت
    تغییر میزان سهام سهامداران شرکت (نقل و انتقال سهام)
    تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام و تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
    تصمیم به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار اوراق قرضه
    در صورت تصویب سهام ممتاز، تعیین میزان و تعداد امتیازات سهام ممتاز و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت

پس از وصول اسناد و مدارک عملیات ماخوذه توسط شرکت و تطبیق مرجع ثبت شرکتها و مندرجات آنها با قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها، تصمیمات و عملیات فوق را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت جهت آگاهی عموم آگهی خواهد نمود.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شیوه احتساب حساب های مالی شرکت های سهامی

به موجب ماده 232 لایحه قانون تجارت ، " هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاَ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود ".

تنظیم صورت حساب های مالی با هیئت مدیره است و باید گزارش خود را به بازرس یا بازرسان تقدین کنند و تصویب گزارش های مالی نیز با مجمع عمومی عادی می باشد. هم چنین به موجب ماده 242 لایحه ، در شرکت سهامی عام باید به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت گزارش حسابداران رسمی ضمیمه شود.
در صورت عدم تنظیم گزارش های مالی، در ماده 254 لایحه ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

    زمان بندی گزارش هیات مدیره و بازرس در امور مالی

امور اجرایی شرکت مانند تنظیم گزارش مالی به عهده هیات مدیره است و پس از آن بازرس باید در خصوص آن اظهار نظر کند.
گزارش هیات مدیره باید 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی به بازرس داده شود. ( 232 لایحه ) . گزارش هیات مدیره 15 روز قبل از برگزاری مجمع برای سهامداران آماده می شود. ( ماده 139 لایحه ) .
هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کند و به بازرسان بدهد. ( ماده 137 لایحه ).
گزارش بازرس 10 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی برای سهامداران آماده می شود. ( ماده 150 لایحه )
گزارش هیات مدیره باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس تقدیم شود. ( ماده 190 لایحه )

    شیوه تنظیم گزارش مالی توسط هیات مدیره

منظور از شیوه تنظیم ، روش های مرسوم در حسابداری می باشد. به موجب ماده 233 لایحه ، تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت به یکی از دو شکل ذیل امکان پذیر است :
1. همان شکل و روش سال مالی قبل
2. اگر تغییری مورد نظر باشد به هر دو شکل و روش

    ترازنامه

ترازنامه عبارتست از صورت حسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می دهد. در ترازنامه کلیه دارایی و بدهی و طلب شرکت قید می شود.
محتویات ترازنامه شرکت سهامی به موجب ماده 234 و 235 لایحه عبارتند از :
1. استلاکات اموال
2. اندوخته لازم ( حتی اگر بعد از وضع اندوخته این ها سود قابل تقسیم نباشد .)
3. تعهداتی که شرکت آن را تضمین نموده با قید مبلغ .

    ذخیره لازم

به موجب ماده 234 لایحه ، ذخیره " مبالغی برای جبران کاهش احتمالی ارزش دارایی ها و زیان ها و هزینه های احتمالی ".
کنار گذاشتن ذخیره ، " برای جایگزینی طلب های مشکوک الوصول، هزینه اقامه دعاوی آتی یا دعاوی در جریان شرکت ، کاهش ارزش سرقفلی و مانند این ها منظور می شود ".

    استهلاک هزینه ها


به موجب ماده 236 لایحه ، " هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش، مستهلک نمود ".
مستهلک کردن هزینه ها به معنای جبران کرده هزینه ها می باشد. مثلاَ هزینه های انتشار آگهی یا پذیره نویسی از این طریق جبران می شود.

    اقسام سود

در لایحه سود به دو نوع خالص و قابل تقسیم دسته بندی می شود.
1. سود خالص : به موجب ماده 237 لایحه ، درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها ، استلاکات و ذخیره ها .
2. سود قابل تقسیم : به موجب ماده 239 لایحه ، سود خالص منهای زیان سال مالی قبل و اندوخته قانونی و اختیاری بعلاوه سود سال های قبل که تقسیم نشده .
سود قابل تقسیم مفهومی خاص تر از سود خالص می باشد ولی در رابطه بین سود خالص و قابل تقسیم می توان گفت سه حالت امکان پذیر است :
1. سود خالص با سود قابل تقسیم برابر باشد.
2. سود خالص بیشتر از سود قابل تقسیم باشد.
3. سود قابل تقسیم بیشتر از سود خالص باشد.
نکته : به موجب ماده 90 لایحه ، در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد از سود ویژه پس از تصویب مجمع عمومی عادی بین صاحبان سهام الزامی است.

    تشریفات تقسیم سود

به موجب ماده 240 لایحه ، تعیین مبلغی که باید پس از تصویب حساب های مالی میان صاحبان سهام پرداخت شود با مجمع عمومی عادی است و هم چنین این مجمع با تعیین صریح اندوخته می تواند تصمیم به تقسیم اندوخته بگیرد. نحوه پرداخت سود با مجمع عمومی است و اگر مجمع تصمیم نگیرد، تصمیم با هیات مدیره است و باید حداکثر ظرف 8 ماه از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تقسیم سود انجام شود.
تقسیم سود بدون رعایت تشریفات ، منافع موهوم تلقی شده و به موجب ماده 270 قابل ابطال است و در بند 1 ماده 258 لایحه در رابطه با تقسیم منافع موهوم ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.
 


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

نحوه ی ثبت برند جواهرات


جواهر چیست :
جواهرات همیشه کاربرد زینتی داشته و از این جهت همواره مورد توجه بشر بوده است .از قرن ها پیش فلزات به همراه جواهرات بوده اند .جواهرات در فرهنگ هر کشوری متفاوت است به طوری که طرح و مدل بعضی از انها به عنوان سنبل شناخته می شود .استفاده از جواهرات بسته به جنس و سن فرد تغییر پیدا می کند .
الماس که یکی از گرانبهاترین جواهرات محسوب می شود که علاوه بر زیبایی دارای درجه ی سختی بالایی نیز می باشد .علاوه بر الماس سنگهای دیگری نظیر یاقوت ،زمرد و یاقوت کبود جز جواهرات گرانبها محسوب می شوند. الماس که گران ترین سنگ  است اما دارای ساده ترین ترکیب می باشد و از کربن خالص ساخته شده است .رنگ سرخ یاقوت نیز به علت وجود اهن در ان می باشد و همچنین وجود برخی اکسیدها در یاقوت کبود باعث رنگ ابی ان شده است . امروزه دانشمندان در ازمایشگاه ها به ساختن سنگهای قیمتی مصنوعی پرداخته اند که مشابه جواهرات اصلی هستند.

ثبت برند جواهرات چه مزایایی دارد :
1-ثبت برند باعث می شود افراد محصولات را از هم تشخیص بدهند و بفهمند که این برند متعلق به کدام کارخانه می باشد .
2-با ثبت برند سهام ان دارای ارزش می شود و این امر باعث می شود درامد افزایش یابد
3-با ثبت علامت تجاری می توان ان را به فرد دیگری انتقال داد
4-با ثبت برند شما می توانید در بازار شناخته شوید و این امر از نظر اقتصادی نیز مهم است
5-با ثبت برند شما می توانید نماینده گی بدهید

برای ثبت برند جواهرات چه مدارکی نیاز است :
1- اشخاص حقیقی که باید کپی کارت ملی و شناسنامه ارائه دهند و اشخاص حقوقی علاوه بر کپی کارت ملی و شناسنامه باید روزنامه ی رسمی که  اگهی مدیریت در ان به چاپ رسیده  نیز ارائه شود
2-دو نسخه اظهار نامه
3-در صورتی که کارهای ثبت توسط وکیل انجام شود باید مدارک ان ارائه شود
4-ارائه ی کپی گرافیکی از علامت تجاری
5-برای فعالیت خود باید از مراجع مورد نظر جواز گرفته شود
6-چنان چه شخص متقاضی بخواهد از حق تقدم استفاده نماید باید مدارک را به همراه اظهارنامه یا پانزده روز بعد ان ارائه دهد
7-باید نوع و شرایط استفاده از برند به تایید مقامات ذیصلاح برسد
8-باید رسید تمام هزینه های انجام شده را داشته باشید
9-در صورت نیاز افراد باید برگه ی پایان خدمت را ارائه دهند
10-ارائه ی روزنامه ی رسمی که اگهی ثبت برند تجاری در ان به چاپ رسیده
11-چنان چه برند تجاری دارای تصویر یا نوشته ی خاصی باشد باید ده قطعه از تصویر ضمیمه ی ان شود

ثبت برند جواهرات شامل چه مراحلی می شود :
1-ابتدا باید استعلام شود تا مشخص شود نام درخواستی شما برای برندتان قبلا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد
2-تکمیل مدارک مورد نیاز
3-کامل کردن اظهار نامه و ارسال ان به ادراه ی مالکیت معنوی
4-گرفتن رمز اظهارنامه
5-کامل کردن اظهار نامه و ارائه ی مدارک
6-صادر شدن اگهی نوبت اول
7-پرداخت هزینه های مربوط به حق ثبت و روزنامه ی رسمی


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

توضیح بندهای 1 تا 7 طرح مقدماتی اساسنامه شرکت

1- نام شرکت: ضمن دستور العملی که وزارت ارشاد صادر نموده است نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد بنابراین اداره ثبت شرکتها از صدور نام های فانتزی و خارجی (مگر با اجازه وزارت ارشاد) و مهمل خودداری می-نماید، البته چنانچه شرکتهای خارجی ثبت شده در خارج از کشور که مورد تأیید اداره ثبت شرکتها قرار بگیرد با شرکتهای ایرانی ادغام و یا رأساً پس از اخذ مجوز مبادرت به تشکیل شعبه در ایران نمایند میتوانند از نام خارجی خود استفاده کنند.

2- موضوع شرکت بطور صریح و منجّز: بنابراین موضوع شرکت نمیتواند غیرقطعی و معلق و یا مشروط به شرایط خاصی باشد، مثلاً در اساسنامه شرکت نمیتوان قید نمود چنانچه شرکاء موفق به خرید یا اجاره زمین شدند نسبت به احداث کارخانه اقدام نمایند بلکه باید قید نمایند: خرید زمین، سفارش تجهیزات و ماشین آلات، ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه و ...

3- مدت شرکت: که میتواند محدود باشد، مانند این که سهامداران شرکت را فقط برای مدت یک یا دو یا سه سال دایر نمایند که البته پس از انقضاء مدت مزبور مجمع عمومی فوق العاده باید شرکت را منحل نماید، مدت شرکت در شرکت¬های سهامی می¬تواند نامحدود باشد که در این مورد نیز تا زمان انحلال شرکت می¬تواند به فعالیتهای خود ادامه دهد.

4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد: مرکز اصلی شرکت سهامی همان اقامتگاه و محل اداری شرکت است که در اساسنامه قید و در آگهی شرکت در روزنامه رسمی اعلان میگردد، شرکت ممکن است یک یا چند شعبه داشته باشد، حوزه فعالیت شرکت چنانچه گسترده باشد، ممکن است یک یا چند شعبه به عنوان حوزه های عمل کوچک تصمیم گیرنده داشته باشد که در این صورت شرکت میتواند با تعیین شعبه های کوچک دارندگان حق امضاء و برداشت حساب های خود را در آن حوزه ها معین نماید.

5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: سرمایه شرکت از جمع کل مبالغ اسمی سهام شرکت تشکیل میشود، سرمایه شرکت ممکن است قسمتی نقدی و قسمتی غیرنقدی و یا کلاً نقدی باشد، سرمایه شرکت زمانی کلاً نقدی است که سهامداران شرکت کل مبلغ اسمی سهام شرکت را نقدا پرداخت کرده باشند و زمانی غیرنقدی است که سرمایه شرکت را از طریق جنس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول و تجهیزات و تأسیسات و املاك و اثاثه و ابنیه و مستحدثات تأمین نمایند. زمانی سرمایه غیرنقدی شرکت برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول خواهد بود که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ورقه ارزیابی به ضمیمه اساسنامه همراه با اظهارنامه تقدیم اداره ثبت شرکتها شود.

6- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود:

ممکن است مؤسسین براى تأمین منابع مالی شرکت، داوطلبین خرید سهام را مکلف نمایند که ارزش اسمی کلیه سهام خریداری شده را نقداً پرداخت نمایند و یا 35% آن را وفق قانون تجارت پرداخت و بقیه را تعهد به پرداخت نمایند. در اساسنامه شرکت باید نحوه مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهامداران با توجه به قانون تجارت که به هر حال بیشتر از 5 سال نخواهد بود ذکر گردد.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ویژگی های یک ثبت شرکت خوب

شرکتهای خوب در زمینه خدمات رسانی به مشتریان با دقت و سرعت بالا عمل می کنند تا زمینه خدمات خود و ارتباط با مشتریان را هر روز گسترده تر نمایند.
اینگونه شرکت ها همیشه به دنبال ایده برای تغییر و تحول به سمت مثبت می باشند و

همواره نهایت تلاش خود را برای حفظ مشتریان انجام می دهد که از طریق افزایش کیفیت خدمات و راه های ارتباط با مشتری انجام پذیر است . این شرکت ها چشم انداز های بزرگتری نسبت به آینده و رسیدن به موفقیت دارند و همواره در تلاش برای ایجاد و استفاده خدماتی متفاوت برای تسریع در امور و ارتباط با مشتری هستند.
شرکت تهران ثبت برای ارائه خدمات به مشتریان محترم از برنامه ریزی و تکنیک های خاصی برای بهتر شدن و پیشرفت و توسعه کاری استفاده می کند و با استفاده از تیم بسیار کار آمد برای انجام امور مشاوره سعی در انجام کلیه امور ثبت شرکت به بهترین نحو می باشد.
شرکت تهران ثبت اولویت را به مشتریان و مخاطبان خود قلمداد می کند و نهایت تلاش را برای جلب رضایت مشتری انجام می دهد که شامل:
– نحوه درک درست مشتریان
– دقت در انجام خدمات
– اطلاع رسانی به موقع
– پیگیری مداوم توسط مشاوران مسئولیت پذیر و با انگیزه
– عدم قطع ارتباو با مشتریان حتی پس از انجام امور ثبتی
مشتریان نیز با توجه به هزینه پرداختی کیفیتی مناسب دریافت می کنند که موجب رضایت آنها می گردد.
یک شرکت خوب در زمینه انجام امور ثبتی همواره در حال آموزش دادن مهارت ها و تجربیات به مشاوران می باشد، زیرا بیشتر مهارت ها در این زمینه خود به خود و در حین کار بدست می آید ولی مواردی توسط مشاوران ارشد و مدیران در اختیار مشاوران قرار می گیرد تا پاسخگوی مناسب درک نیازهای مشتریان باشد.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

اعلام تنفس مجامع عمومی در شرکت سهامی

چه کسانی می توانند در جلسات مجامع عمومی حضور یابند ؟

وفق ماده 99 لایحه قانون تجارت ، سهامداران می توانند در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند.البته  در جلسات مجامع عمومی، حضور سهامدار شخصاَ الزامی نمی باشد زیرا طبق ماده 102 لایحه ، هم شخص سهامدار می تواند در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا کند و هم می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده شخصیت حقوقی را به این جلسات اعزام کند. در این صورت این نماینده باید مدرک وکالت یا نمایندگی خود را ارائه بدهد، مثلاَ قرارداد وکالت خود را ارائه دهد. حضور نماینده در جلسه به منزله ی حضور صاحب سهم است .

اعلام تنفس :

یکی از اختیارات مجامع عمومی به موجب ماده 104 لایحه قانون تجارت، تصویب اعلام تنفس است. زمانی اعلام تنفس می شود که مجمع عمومی، برای رسیدگی به موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل بشود اما نتواند راجع به تمام آن تصمیم گیری کند، مثلاَ مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیر، تصویب ترازنامه ، تقسیم سود تشکیل شود اما در خصوص انتخاب مدیر و تصویب ترازنامه تصمیم گیری کند. هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس کند. پس از آن که اعلام تنفس نمود باید تاریخ جلسه بعد را معین کند. تاریخ جلسه بعد نباید از دو هفته بیشتر باشد. ( حداکثر دو هفته بعد ).
تمدید جلسه در صورت اعلام تنفس محتاج به دعوت و آگهی مجدد نمی باشد، مانند تبصره ماده 97 لایحه که کلیه ی صاحبان سهام در مجمع حاضر بوده اند.
در صورت تمدید جلسه فقط به موضوعی رسیدگی می شود که در جلسه اول، مجمع فوق به رسیدگی آن نشد. در مثال ما راجع به تقسیم سود تصمیم گیری نشده است. به عقیده دکتر پاسبان نصاب لازم همان تعدادی است که در جلسه اول حاضر بود نه همان اشخاصی که در جلسه اول حاضر بوده اند، به عنوان مثال اگر 60 درصد صاحبان سهام در جلسه اول حاضر بودند، در این جلسه نیز باید حداقل 60 درصد صاحبان سهام حاضر باشند. البته این نظر با ظاهر قانون در تعارض می باشد زیرا در ماده از عبارت همان نصاب قانونی جلسه اول استفاده شده است نه همان تعداد. اعلام تنفس تا چند نوبت نیز قابل تمدید است.
نکته : در دو حالت آگهی دعوت برای تشکیل مجامع نیاز نمی باشد :
1. کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند.
2. جلسه مجمع عمومی پس از اعلام تنفس .

نتیجه آنکه در اعلام تنفس :

    هیات رئیسه با تصویب مجمع عمومی
    ممنوعیت طرح موضوع جدید در جلسه بعد
    جلسه بعد حداکثر 2 هفته
    نیاز به دعوت مجدد نیست
    نصاب جلسه بعد همان تصاب جلسه اول

ثبت کدام تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق العاده الزامی است  :

به موجب ماده 106 لایحه ، اصولاَ الزامی به ثبت تصمیمات مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها نیست مگر موارد مصرح در ماده 106 لایحه . برخی از این تصمیمات در صلاحیت مجمع عمومی عادی و برخی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است :
1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان : مجمع عمومی عادی
2. تصویب ترازنامه : مجمع عمومی عادی
3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه : مجمع عمومی فوق العاده
4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن : مجمع عمومی فوق العاده 


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ویژگی های سهام ممتاز

شرکتها برای فعالیت خود نیاز به سرمایه و پشتوانه ی مالی دارند که این سرمایه در شرکتهای سهامی به سهام تبدیل می شود . پس سهام بخشی از سرمایه ی شرکت می باشد .


سه نوع سهام وجود دارد که شامل :
1- سهام ممتاز
2-سهام با نام
3-سهام بی نام
سهام ممتاز چیست :
سهام ممتاز از نظر سود سرمایه شرکت بر دیگر سهام ها برتری دارد . این سهام زمانی  منتشر می شود که شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد و یا اینکه افرادی را بخواهد به سهامداران شرکت اضافه نماید .سهام ممتاز که تمام امتیازات اوراق بدهی و اوراق مالکیت را با هم دارا می باشد یعنی مانند سهام قیمت ان افزایش پیدا کرده و بر ارزش ان افزوده می شود و همچنین مانند اوراق بدهی به ان نیز سود ثابت می دهند .تنها زمانی امکان انتشار سهام ممتاز وجود دارد که در اساسنامه شرکت قید شده باشد و به ان اجازه ی انتشار بدهد یا اینکه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد .
مدیران شرکتها به سام ممتاز علاقه مند هستند زیرا این نوع سهام از نظر مالیاتی برای شرکت مزیت هایی دارد ولی سرمایه گذاران به سهام ممتاز علاقه ای ندارند .
ویژگی های سهام ممتاز هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت می باشد و این ویژگی ها در زمانی که سهام منتشر می شود اعلام می شود .دارندگان این سهام در شرکت دارای حق مالکیت می شوند اما اجازه ی دادن رای در شرکت را ندارند . در بعضی موارد سهام ممتاز به سهام عادی تبدیل می شود که شامل 1-هیئت مدیره ی شرکت رای دهد که سهام تغییر کند 2-اجازه و اختیار تغییر سهام به خود سهامدارن داده شود 3-به طور خودکار خود سهام در تاریخ معینی به سهام عادی تبدیل شود.

برخی نکات در رابطه با سهام ممتاز :
الف)افراد با داشتن سهام ممتاز در شرکت به نوعی دارای حق مالکیت در شرکت می شوند
ب)در هنگام دادن سود به سهام ها افرادی که دارای سهام ممتاز هستند بر افرادی که دارای سهام عادی هستند حق تقدم دارند .
ج)برای انتشار این نوع سهام نیاز نمی باشد شرکت دارایی های خود را برای این اوراق رهن یا وثیقه بگذارد .
به سهام ممتاز دو نوع امتیاز تعلق می گیرد که شامل امتیازات مالی و غیر مالی می شود :

امتیازات مالی که به سهام ممتاز داده می شود :
1-در هنگامی که سهام جدید منتشر می شود و شرکت سرمایه ی خود را می خواهد به سرعت افزایش دهد  در این حالت ابتدا 10% از سود ان به دارنده گان سهام ممتاز تعلق می گیرد و بقیه ی ان بین سهامداران عادی و ممتاز تقسیم می شود
2-چنان چه شرکت منحل شود نخست قیمت اسمی این سهام پرداخت می شود
3-در زمانی که سودی وجود ندارد شرکت به دارنده گان سهام ممتاز بدهکار می شود
4-همیشه در صد مشخصی از سود به سهام ممتاز تعلق می گیرد
5-به نسبت سایر سهامداران شرکت به انها سود بیشتری را می پردازند
6-برای خرید سهام تقدم با انها می باشد
7-علاوه بر سود معمولی مبلغ مشخصی نیز به انها تعلق می گیرد

امتیازات غیر مالی که به سهام ممتاز تعلق می گیرد :
1-تصمیم گیری برای بعضی مسائل به این سهامداران داده می شود
2-افرادی که دارای سهام ممتاز می باشند در مجمع عمومی عادی دارای دو حق رای هستند
3-افرادی که دارای سهام ممتاز هستند دارای حق انحصاری برای عضویت در هیات مدیره را دارند.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

اوراق قرضه چیست و پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه

- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن:

به دلیل اهمیت اقتصادی شرکتهای سهامی عام و ثبت آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از ثبت این حق و اجازه به این گونه شرکتها اعطا شده است که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع مالی و بانک¬ها بطور مستقیم به مردم رجوع و از آنها برای رسیدن به اهداف خود مطالبه وام نمایند. فروش اوراق قرضه و مراجعه مستقیم به مردم جهت گرفتن وام را در دنیا دولت¬ها متداول کرده¬اند، آنها برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به دلیل کمبود منابع مالی دچار مضیقه شده¬اند به این وسیله متوسل گردیده¬اند و مردم ایران نیز از نظر اقتصادی و تاریخی با واژه ترکیبی اوراق قرضه بیگانه نیستند زیرا حداقل در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق قائد و پیشوای نهضت ملی کردن نفت ایران و در مقابله با دسائس استعمارگران بیگانه خریدن اوراق قرضه دولتی بطور وسیع و گسترده¬ای در آن جهاد ملی و وظیفه اجتماعی شرکت جستند.

اوراق قرضه چیست؟


بنابر تعریف ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه ورقه (برگه) قابل معامله¬ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد، علاوه بر شرکتهای سهامی (عام)، طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل می¬توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، و طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق قرضه صادره توسط شرکتهای سهامی عام دارای حقوقی هستند که قانون تجارت جهت حفظ و استیفای حقوق دارندگان این اوراق به آنها اعطاء کرده است مانند این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران ثبت شده شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده 63 قانون تجارت) و این حق ذاتاً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می-گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قرار بگیرند و ثبت شوند .بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق¬العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت نماید دارندگان اوراق قرضه می-توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری شرکت اعتراض و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دارند.

البته دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت نمی-توانند دخالتی داشته باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می¬شوند ولی حق دارند در ازاء خرید اوراق قرضه در موعد یا مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می¬توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به محل ثبت شده شرکت مراجعه نمایند یا سهام شرکت را به تملک خود درآورند این است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر نموده: تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه در هر موقع قبل از سررسید (اصل و بهره) می توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آنرا با سهام شرکت تعویض نمایند.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

نام های مجاز و غیر مجاز در ثبت شرکت

اولین قدم برای ثبت شرکت انتخاب نام آن می باشد.

سواالات زیادی در مورد نام شرکت از ما می شود که آیا این نام مجاز است یا خیر؟

این مقاله حاوی اطلاعات مفیدی جهت انتخاب نام برای شرکت می باشد:

نام شرکت باید به گونه ای باشد که وجه تمایز شما با دیگر رقبا باشد و در عین حال که معرف نوع فعالیت شرکت می باشد نباید محدود کننده فعالیت های آتی شرکت باشد.

نام شرکت باید در ذهن ها ماندگار گردد و ادای کلمات آن آسان باشد و راحت تلفظ گردد.

نام شرکت نباید قبلا ثبت شده باشد به طور مثال اگر شرکتی به نام “رضا” ثبت شده باشد دیگر نمی توان با آن نام شرکت دیگری ثبت کرد. باید اسم شرکت طوری باشد که وجه تمایزی آشکار داشته باشد. “رضا گستر” یا “گستر رضا” هم مورد قبول نمی باشد

ثبت شرکت باید حداقل شامل ۳ کلمه خاص باشد که تا کنون ثبت نشده باشد.

کلمات انتخابی باید حتما فارسی باشد . برای این منظور می توان از کلماتی که در فرهنگ لغات معین ، دهخدا و … وجود دارد استفاده کرد و به اصطلاح باید ریشه فارسی داشته باشد.

استفاده از اسامی شهرها، رنگها و اعداد بلامانع است.ولی جزو نام شرکت به حساب نمی آید.مثلا “رضا گستر تهران” را نمی توان به عنوان اسم شرکت انتخاب کرد چون باید بجز “تهران ” حداقل شامل ۳ کلمه دیگر باشد. مثلا ” رضا گستر برتر تهران” قابل قبول می باشد.

شما می توانید سه کلمه مرتبط با حوزه فعالیت خود را به ثبت شرکت تهران ثبت بدهید تا مشاوران ما نام های پیشنهادی قابل ثبت را به شما اعلام نمایند و شما از میان آنها ، هر کدام را که مایل بودید انتخاب کرده و به عنوان نام شرکت خود برگزینید.

اگر نام های پیشنهادی مورد نظرتان نبود می توان از قسمت پیگیری سفارشات انصراف خود را اعلام کرده و شماره کارت بانکی تان را ارائه نمایید. اگر اعلام انصراف قبل از دریافت اولین فهرست اسامی باشد، کل مبلغ بجز کارمزد شبکه بانکی به شما برگردانده می شود. اگر پس از دریافت اولین فهرست اسامی اعلام انصراف نمایید ، در صورتی که تا یک ماه بعد از اعلام انصراف ، اسامی پیشنهادی شما ثبت نگردد ۴۰% مبلغ برگردانده می شود.

چنانچه اعلام انصراف بعد از دریافت دومین فهرست باشد در صورتی که تا یک ماه بعد هیچکدام از اسامی پیشنهادی ثبت نشود۱۵% مبلغ بازگردانده می شود و در صورتی که اعلام انصراف بعد از دریافت لیست سوم باشد دیگر هیچ مبلغی بازگردانده نمی شود.نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic